Trọn Đời Ngợi Khen

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú về chữ “ngợi khen” và “tôn vinh”:

“Ngợi = đề cao
Khen = đánh giá tốt
Ngợi khen/khen ngợi = đánh giá là tốt nên đề cao.
Thường là bậc trên ngợi khen bậc dưới chứ bậc dưới không thể ngợi khen bậc trên. Vì thế, chúng ta nên dùng “tôn vinh Chúa” thay cho “ngợi khen Chúa.”
Tôn = đề cao
Vinh = vẻ vang
Tôn vinh = tôn cao sự vẻ vang”

Huỳnh Christian Timothy

214-Tron-Doi-Ngoi-Khen

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.