Bài Hát Sai Đi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 Bài Hát Sai Đi 

Nguyện Ngài chúc phước dẫn dắt chúng con thái an trọn đời.
Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống,
tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành,
quyền năng Cha sẽ dư dật đời sống con. 

Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời,
kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối,
từ nay sẽ đắc thắng luôn với Jesus từng bước,
cùng nhau đi khắp nơi rao truyền Phúc Âm. 

Nào ta hãy cùng theo Jesus,
cùng noi bước Chúa sống như Vua Jesus,
kìa Cha vẫn hằng sai ta đi, đừng lo toan chi,
Cha luôn luôn đưa bước. 

Nơi nắng cháy, Chúa khiến tươi mới,
suối thiêng Cha tuôn đầy,
Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm
dẫn dắt đến nơi vinh quang của Ngài. 

Hãy mừng vui, đừng lo toan
vì Chúa Jesus đắc thắng vẫn đi cùng
hằng ngày bên ta đến khắp chốn,
sức mới Chúa ban cho ta đến muôn đời.

thanhca.timhieutinlanh.net

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.