Hát Như Đa-vít

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Đề nghị đổi “ngợi khen Chúa” thành “tôn vinh Chúa” hoặc “ca tôn Chúa” vì:

“Ngợi = đề cao; Khen = đánh giá tốt; Ngợi khen/khen ngợi = đánh giá là tốt nên đề cao.
Tôn = đề cao; Vinh = vẻ vang; Tôn vinh = tôn cao sự vẻ vang”

Thường là bậc trên ngợi khen bậc dưới chứ bậc dưới không thể ngợi khen bậc trên. Vì thế, chúng ta nên dùng “tôn vinh Chúa” thay cho “ngợi khen Chúa.”

Huỳnh Christian Timothy

107-Hat+Nhu+Da-vit+Xua

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

Comments are closed.