Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

374-Mau-Dang-Cho-Chua-Bao-Dieu-Tot-Nhat


Lời bài hát:

1. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;
Đem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giảng Tin Lành, chẳng nao lòng.
Jêsus Christ xưa treo gương lạ lùng, rất mực can đảm, rất anh hùng.
Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phai, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;
Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

2. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, điều cao hơn hết của tâm lực;
Bao nhiêu công tác, trước vì Chúa Thánh, hãy dâng vẹn vẻ trung thành.
Vì nếu anh dâng, ơn Cha trả dồi, Chúa vì ta phó Con Một rồi;
Lòng biết ơn nên lo phục sự hoài, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;
Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

3. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, nào chi so nhân ái Chúa được;
Cam tâm xa chốn thiên đàng chói sáng, cứu anh Ngài bỏ thân vàng.
Ngài chẳng thở than vui chịu nhục hình, để chuộc anh thoát ly tội tình;
Vậy hãy dâng tâm linh thờ Ngài hoài, dâng điều chi tốt nhứt cho Ngài.
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt, thời thanh xuân luôn cả năng lực;
Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, đấu tranh vì lẽ Tin Lành.


Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.