Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Trong bài hát có câu: “Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời.” Câu này không đúng với Thánh Kinh, vì Thánh Kinh cho biết trong vương quốc đời đời của Chúa vẫn còn thời gian, thời gian được tính bằng tháng (Khải Huyền 22:2). Chính vì thế, chúng tôi xin sửa lại là “Rồi đây sẽ đến lúc có tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời.

336-Gio-Danh-Sach-Tuyen-Doc

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.