Đấng Tha Tội Con

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:


ĐẤNG THA TỘI CON

Jesus ơi, con cầu xin Cha yêu tha bao tội lỗi này!
Ban cho con niềm tin để giúp con đắc thắng hơn!
Chỉ có Chúa, con cần Cha khi con sai khi lòng yếu mềm
Đấng trước hết và duy nhất con cậy trông

Khi con chạy đến bên Ngài con biết Cha ôm con và chở che
Cho con bình an trong Ngài và dạy con sống tốt hơn
Bao ô nhơ, bao tội xưa nay trong Cha con vượt qua rồi!
Cám ơn Ngài thứ tha tội con!

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.