Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin Thần Linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này.
Nguyện Thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu.
Hỡi Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến ban nước sống tưới mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha.
Hỡi Chúa! Xin Cha khiến cho mỗi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.