Thần Linh Của Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây.
Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.
Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.
Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, 
Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.
Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kiêu cầu. 
Lạy Chúa xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa.
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

(Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đang hiện diện ở đây, cảm ơn Thánh Linh vì Ngài đến giữa vòng chúng con, Ngài nhìn thấy tấm lòng khao khát của chúng con, lạy Chúa cầu xin Chúa Ngài đến đụng chạm lòng của chúng con ngay giờ này, chúng con tin rằng Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng con) 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, Thần linh của Chúa ……………. lòng đang khát khao, lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỗi, lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, Thần linh của Chúa, đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu, ( x2 ) 

Thần linh của Chúa (Thần linh của Chúa), hiện diện nơi đây (hiện diện nơi đây), Thần linh của Chúa (Thần linh của Chúa), đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu…….. (x2)

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.