Dòng Sông Của Sự Sống

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

DÒNG SÔNG CỦA SỰ SỐNG

1.Dòng sông của sự sống, dòng sông của sự vui mừng tuôn tràn trong tâm tôi.
Dòng sông của tình yêu, dòng sông của sự chữa lành tuôn tràn trong tâm tôi.

Điệp khúc:

Dòng sông ấy sẽ trôi về đâu? Dòng sông kia sẽ chảy đến những nơi cằn khô.
Dòng sông kia không chi ngăn nổi, dòng sông kia sẽ tuôn tràn, tuôn tràn trong tâm tôi.

2.Dòng sông Đức Thánh Linh, dòng sông của sự sang giàu tuôn tràn trong tâm tôi
Dòng sông của công nghĩa, dòng sông của sự khiêm nhường tuôn tràn trong tâm tôi

3.Dòng sông của quyền năng, dòng sông của những dấu kì tuôn tràn trong tâm tôi
Dòng sông của quyền phép, dòng sông của sự phi thường tuôn tràn trong tâm tôi.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.