An Bình Cho Jerusalem và Việt Nam

Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
An bình ôi an bình Giê-ru-sa-lem
Giê-ru-sa-lem
Giê-ru-sa-lem
Bình an, bình an
An bình, ôi an bình Giê-ru-sa-lem 

Cầu xin an ninh đến với quê hương Việt nam
Cầu xin an ninh khắp Bắc Trung Nam Chúa tuôn tràn
Cầu xin ơn Cha xuống phước cho muôn dân lầm than
Chúa ôi khắp nước Nam khao khát danh Ngài
Việt Nam bình an
Việt Nam mừng vui
Tình yêu tràn dâng
Thánh Linh ôi xin Ngài rộng mở thiên đàng

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

Comments are closed.