Tiệc Thánh

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay tội lỗi cho loài người. Nhưng trong bài hát có câu “Rằng Chúa chết thay vì chúng sinh” là không đúng với Thánh Kinh, do từ “chúng sinh” có nghĩa là bao gồm tất cả các linh hồn sống, cả loài người lẫn loài thú vật. Chính vì thế, chúng tôi đề nghị sửa từ “chúng sinh” thành “thế nhân” để đúng với Lời Chúa.

TiecThanh


Lời bài hát:

1.  Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồ, truyền đời đời nên ghi nhớ.
Rằng Chúa chết thay vì thế nhân, thân báu phải chịu thập hình.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

2.  Thập giá Chúa xưa chịu khổ hình, đồ đệ, Phụ Thân xa lánh,
Nhục nhã đớn đau nào thở than, thân nát, huyết hồng giọt tràn.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

3.  Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi, thật vì tội ta nên nỗi;
Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi, ban giá cứu chuộc mọi người.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

4.  Lạy Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, từng phạm điều Cha răn cấm,
Nguyền lấy huyết bôi sạch cả đây, cho xứng đáng dự tiệc này.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.

5.  Tiệc thánh nhắc ta ngày phước hạnh, ngày dự tiệc Chiên Con Thánh;
Lòng nóng nảy trông Ngài tái lâm, chung kết cõi đời lạc lầm.

Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, nay rao truyền sự chết Chúa ra.


Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.