Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao

 Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

 

Lạy Cha Thánh con xin dâng lên
Lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao
Lòng vui sướng Chúa ở trong con
Ngài đã đến để ban ơn cứu con

Chúa đã đến thế gian tìm con
Để dắt đưa con
Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay
Chết thay cho con

Nơi hang tối Chúa đã phục sanh
Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai
Nguyện Danh Chúa luôn được tôn cao.

NguyenDanhChuaDuocTonCao

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.