Ngày Chúa Đến Đã Kề Đây

Ngày Chúa Đến Đã Kề Đây

Viết Lời: Đồng Thị Nghĩa
Theo nhạc điệu ” Cô Gái Vót Chông” của Hoàng Hiệp

1. Ai luôn yêu mến điều răn Ta,
Mong mãi kết ra bông trái Thánh Linh?
Hãy:
Học Thánh Kinh suy ngẫm đêm ngày
Tìm kiếm Thánh Ý của Cha yêu
Làm theo Thánh Ý mà Cha ban

Ai luôn sống hết lòng vì Cha
Yêu thương công chính tựa Chúa Jesus
Chẳng luyến lưu đời sống mau tàn
Sẽ được nhận lãnh ngày vinh quang
Sẽ được sống mãi cùng Chúa Cha

Ngàn lời Tân Ước còn đây
Muôn lời Cựu Ước vẫn còn đây
Sẽ chẳng thể qua một chấm hay một nét,
Khi chưa qua trái đất này
Tra xem lại Lời Ngài, thực hành ngay

Sao???khuyên dạy chẳng cần vâng ngày Sa-bat?
Liệu có lấy Lẽ Thật mà so sánh?
Ớ! Sa-tan kia gian ác, reo rắc vào
Tỉnh thức thờ phượng ngay
Ngày của Cha, còn vẹn nguyên

2. Ai luôn vâng giữ điều răn Ta
Luôn quyết tránh xa tội lỗi gớm ghê
Phước cho kẻ luôn biết kính sợ
Nơi Đức Chúa Trời Giê-hô-va
Nơi Thiên Chúa đầy mến yêu
Môi ai xưng hết lòng vì Cha
Nhưng chẳng sống theo luật pháp dạy khuyên
Hãy tránh xa kẻo vấn vương tội
Thật rằng: kẻ đó cần tránh xa
Hoả ngục đang đón chờ đốt thiêu
Ngày tận thế không còn xa, và ngày Chúa đến đã kề đây
Ai đang mải mê trong tội mà không chán

Xin mau mau dừng chân lại
Quỳ bên nơi Cha thánh mà ăn năn
Mau!!! Mau rao ra Tin Lành đi khắp lối
Mau dùng chính thân mình mà rao giảng
Rao!!!! Bằng nếp sống thánh khiết, không nhiễm tội
Chúng con sẵn sàng đây
Chờ đợi Cha, Ngài gọi con!!!!!.

Comments are closed.