Ngài Xứng Đáng Được Tôn Thờ

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời Bài hát:

Ngài Xứng Đáng Được Tôn Thờ

Ngài xứng đáng được tôn thờ
Và đáng chúc tụng
Giờ hãy cất tay lên tôn thờ
Và chúc tán Jesus Chúa Thánh

Ngài xứng đáng được tôn thờ
Và đáng chúc tụng
Giờ hãy cất tay lên tôn thờ
Và chúc tán Jesus Chúa Thánh

Jesus toàn năng,
Ngài thi thố bao việc quyền năng
Thật không có ai so được Ngài
Là chân Chúa không ai so bằng

Jesus toàn năng,
Ngài thi thố bao việc quyền năng
Thật không có ai so được Ngài
Nào ai sánh Jesus toàn năng.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.