Karaoke: Jesus Là Cội Nguồn Yêu Thương

Jesus Là Cội Nguồn Yêu Thương
Pastor Huỳnh Christian Timothy
(Theo Điệu Nhạc “Làng Tôi” của Chung Quân)
11/02/2017

Tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/d/MV8xNTA2NTY0Njhf/JesusLaCoiNguonYeuThuong%28LangToi%29Priscilla.mp3

Ngày xưa, Chúa sinh ra nơi chốn chuồng chiên
Bết-lê-hem thôn nhỏ bình yên một đêm thanh vắng
Ngài đến ban cứu ân cho chốn trần gian
Cứu muôn dân ra khỏi lầm than
Tình Chúa cao vời

Yêu thương tôi
Chúa lìa trời cao đến nơi đây
Chúa vì tội tôi chết thay tôi
Ơn Chúa đậm sâu
Không bờ bến
Đến đời đời
Ơn thương xót ngập tràn

Jesus là cội nguồn yêu thương
Jesus là con đường tôi đi
Jesus là chân lý không thay dời
Người ơi! Hãy mau quay về cùng Chúa tôi

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/d/MV8xNDk5NDYwNTBf/10_JesusLaCoiNguonYeuThuong%28L%C3%A0ng%20T%C3%B4i%29.pdf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/d/MV8xNDk5NDYxMTRf/10_JesusLaCoiNguonYeuThuong%28LangToi%29.wav

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/d/MV8xNDk5Njc4NTBf/10_JesusLaCoiNguonYeuThuong%28LangToi%29.mp4

Comments are closed.