Đừng Đóng Đinh Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Đừng đóng đinh xin đừng đóng đinh Chúa thêm một lần
Đừng đóng thêm những vết thương Chúa trên thập hình
Vì chính anh và chính tôi Chúa chịu đau đớn
Đừng chất thêm tội lỗi cho vai Chúa nặng hơn!

Người ơi xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần
Đừng bước chân vào đường tối tăm đó xin hãy dừng
Đừng chất trên thân Chúa những niềm đau mới
Đừng chất thêm đừng chất thêm người ơi!

Ngài đã chết Ngài đã chết cho tội lỗi ta rồi
Mọi đau đớn mọi thương tích Ngài đã gánh cho người
Tội tình đó thập hình đó huyết Chúa tuôn trào
Và người nỡ đành tâm đóng đinh Chúa thêm sao?

Đừng đóng đinh xin đừng đóng đinh Chúa thêm một lần
Hãy ngước lên nhìn Chúa đau đớn trên thập hình
Vì cứu anh và cứu tôi mà thân Ngài tan nát
Để chúng ta được sống trong thánh khiết bình an!

Người ơi xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần
Đừng bước chân vào những hố sâu đó thêm một lần
Hãy sống cho xứng đáng tình Ngài rộng lớn
Hãy hát lên ngàn khúc ca ta ơn!

Ngài đã chết Ngài đã chết cho tội lỗi ta rồi
Mọi đau đớn mọi thương tích Ngài đã gánh cho người
Tội tình đó thập hình đó huyết Chúa tuôn trào
Và người nỡ đành tâm đóng đinh Chúa thêm sao?

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.