Đấng Ban Thêm Sức

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Trong bài hát có từ ”hát khen” được dùng để khen danh Chúa là không đúng vì: Chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa thì chúng ta phải tôn cao danh Ngài chứ không thể nói khen Chúa, điều đó giống như Chúa có vị trí thấp hơn hay ngang hàng với loài người. Ngoài ra, từ ”may mắn” cũng không nên dùng vì cuộc sống của con dân Chúa chỉ có thể bị tại họa hay nhận được phước hạnh từ Chúa chứ không có chuyện may mắn hay không may mắn. Xin đọc thêm ở đây để hiểu rõ hơn:http://thanhca.timhieutinlanh.net/thanh-ca-truyen-thong/#more-16

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.