Chung Xây Vương Quốc Cha

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bạn hữu hãy đến, hãy nắm tay hát vang reo mừng,
mừng Giê-hô-va Vua vinh hiển
Bạn hữu hãy đến hãy nắm tay reo mừng,
mừng Giê-xu Christ Vua Bình An.
Bạn hữu hãy đến, hãy viết lên khúc ca vui mừng,
Thần Linh Giê-hô-va đã đến.
Ngài đã xuống phước đến viếng thăm chúng ta hôm nay,
hiệp nhau xây đắp nên ngày mai

Nào ta cùng chung xây dựng Vương Quốc Cha,
vinh quang thuộc Vương Quốc Cha.
Cùng nhau viết lên! Hát lên!
cho Danh Chúa tôn cao

Nào ta cùng chung xây dựng Vương Quốc Cha,
vinh quang thuộc vương quốc Cha
Cùng nhau viết lên! Hát lên!
chúc tán Chúa Vua quyền năng

Nào ta cùng chung xây dựng Vương Quốc Cha,
vinh quang thuộc vương quốc Cha.
Cùng nhau nắm tay! Bước đi!
Rao Danh Chúa khắp nơi nơi!

Nào ta cùng chung xây dựng Vương Quốc Cha,
vinh quang thuộc vương quốc Cha
Cùng nhau viết lên! Hát lên!
chúc tán Chúa Vua quyền năng

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.