Chạm Lòng Con, Chúa Ôi!

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

ChamLongCon

Chạm Lòng Con, Chúa Ôi!

1. Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. 
Chạm lòng con để con không xa Ngài. 
Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. 
Chạm lòng con để con say mê Ngài. 

ĐK: Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. 
Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não. 
Thì con sẽ hát chúc tán ngợi tôn danh Chúa. 
Xin Thần Linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi. 

2. Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. 
Chạm lòng con để con luôn tin Ngài. 
Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. 
Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài.


Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.