Ta Đi Trong Đức Tin

Ta Đi Trong Đức Tin Pastor Huỳnh Christian Timothy (Theo Điệu Nhạc “Em Đi Trên Cỏ Non” của Bắc Sơn) 12/03/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/d/MV8xNTM5MzM5MTlf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29Priscilla.mp3   Ta đi trong đức tin lòng luôn hướng về Lời Chúa Ta … Đọc Tiếp →

557 views

Linh Hồn Tôi Tôn Vinh Chúa Jesus

Linh Hồn Tôi Tôn Vinh Chúa Jesus Pastor Huỳnh Christian Timothy (Theo Điệu Nhạc “Trường Làng Tôi” của Phạm Trọng Cầu) 11/02/2017 Tiếng Hát: Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTMzMzMzMjBf/11_LinhHonToiTonVinhChuaJesus%28TruongLangToi%29Priscilla.mp3   Chiều dần buông tôi đang bước lang thang Nghe thanh vắng … Đọc Tiếp →

640 views

Thiên Chúa Là Cha

Thiên Chúa Là Cha Pastor Huỳnh Christian Timothy (Theo Điệu Nhạc “Duyên Quê” của Hoàng Thi Thơ) 18/02/2017 Tiếng Hát của Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/d/MV8xNTIzMDA0ODRf/15_ThienChuaLaCha%28DuyenQue%29Priscilla.wav Thiên Chúa từ nhân đời đời cao quý làm ơn, thương xót, và ban phước … Đọc Tiếp →

687 views

Karaoke: Thế Nhân Ơi! Mau Về Bên Chúa!

千言万语 (Thiên Ngôn Vạn Ngữ) Taiwanese Music (Nhạc Đài Loan) Lời Việt: Thế Nhân Ơi! Mau Về Bên Chúa! Pastor Huỳnh Christian Timothy 09/02/2017 Tiếng Hát: Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTE1OTg2ODJf/09_TheNhanOiMauVeBenChua%28ThienNgonVanNgu%29Priscilla.wav Đường về chốn quê hương ở trên trời Chúa Jesus … Đọc Tiếp →

738 views

Karaoke: Ta Theo Nhau Trong Chúa

(Âm Giai B) Nguồn: https://youtu.be/lm8Jtj6ENKI   (Âm Giai F#) Nguồn: https://youtu.be/Vxi_Vfh10vc Nguồn: https://youtu.be/qkXnTB2y4-8 Ta Theo Nhau Trong Chúa Pastor Huỳnh Christian Timothy (Theo Điệu Dân Ca “Hồn Quê” của Thanh Sơn) 11/02/2017     Ta theo nhau trong Chúa sống … Đọc Tiếp →

1,074 views