Karaoke: Về Bến An Vui

Về Bến An Vui Pastor Huỳnh Christian Timothy 04/02/2017 Theo Điệu Nhạc: Je Ne Pourrai Jamais T’oublier Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNDk3NDYyMTdf/08_VeBenAnVui%28JeNePourraiJamaisT%27oublier%29.wav   Nơi trần thế bao la tìm đâu quê nhà Ôi! cuộc sống mong manh dường như … Đọc Tiếp →

608 views

Ta Đi Trong Đức Tin

Ta Đi Trong Đức Tin Pastor Huỳnh Christian Timothy (Theo Điệu Nhạc “Em Đi Trên Cỏ Non” của Bắc Sơn) 12/03/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/d/MV8xNTM5MzM5MTlf/17_TaDiTrongDucTin%28EmDiTrenCoNon%29Priscilla.mp3   Ta đi trong đức tin lòng luôn hướng về Lời Chúa Ta … Đọc Tiếp →

429 views

Linh Hồn Tôi Tôn Vinh Chúa Jesus

Linh Hồn Tôi Tôn Vinh Chúa Jesus Pastor Huỳnh Christian Timothy (Theo Điệu Nhạc “Trường Làng Tôi” của Phạm Trọng Cầu) 11/02/2017 Tiếng Hát: Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTMzMzMzMjBf/11_LinhHonToiTonVinhChuaJesus%28TruongLangToi%29Priscilla.mp3   Chiều dần buông tôi đang bước lang thang Nghe thanh vắng … Đọc Tiếp →

504 views

Thiên Chúa Là Cha

Thiên Chúa Là Cha Pastor Huỳnh Christian Timothy (Theo Điệu Nhạc “Duyên Quê” của Hoàng Thi Thơ) 18/02/2017 Tiếng Hát của Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/d/MV8xNTIzMDA0ODRf/15_ThienChuaLaCha%28DuyenQue%29Priscilla.wav Thiên Chúa từ nhân đời đời cao quý làm ơn, thương xót, và ban phước … Đọc Tiếp →

551 views

Karaoke: Thế Nhân Ơi! Mau Về Bên Chúa!

千言万语 (Thiên Ngôn Vạn Ngữ) Taiwanese Music (Nhạc Đài Loan) Lời Việt: Thế Nhân Ơi! Mau Về Bên Chúa! Pastor Huỳnh Christian Timothy 09/02/2017 Tiếng Hát: Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTE1OTg2ODJf/09_TheNhanOiMauVeBenChua%28ThienNgonVanNgu%29Priscilla.wav Đường về chốn quê hương ở trên trời Chúa Jesus … Đọc Tiếp →

589 views