Bởi Danh Ngài Thật Thánh Thay

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Vào đây trong đền thờ nơi chí thánh Ngài.
Bởi nhờ vào dòng huyết báu Chiên Con Ngài.
Vào đây trong đền thờ để chúc tán Ngài
với trọn lòng tôn kính Giê-hô-va.
(hát 2 lần)

Con sẽ chúc tán Ngài.
Con chúc tán Ngài.
Con sẽ chúc tán Ngài.
Con chúc tán Ngài.
Bởi Danh Ngài thật Thánh thay.
Thánh thay Giê-hô-va.

 

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.